Dotace na vysokorychlostní internet. Proč vlastně první kolo dotací nedává smysl a co můžeme očekávat v dalším kole?

, 13. září 2017

Dotacemi se průběžně na konferencích zabýváme už tři roky, tak předpokládám, že čtenář Internetu pro všechny zná podrobnosti k původu dotačního programu a orientuje se. Tak jenom k připomenutí, MPO před vyhlášením nového dotačního období v roce 2015 usoudilo, že pro dokrytí vysokorychlostními sítěmi bude potřeba v České republice 14 miliard korun. Jak na tu sumu přišlo nikdo moc netuší, ale metodiku s nikým nekonzultovalo. A protože ani ČTÚ neměl žádná hodnověrná data o pokrytí, vypadá to tak, že Honza řekl Karlovi Karle řekni číslo. A Karel řekl 14 miliard.

Součástí všech plošných dotačních programů, určených pro privátní sféru, a OP PIK 4.1 je právě takovým programem, je povinná  analýza, podle které se řídí pravidla výzev. Analýzu musí notifikovat Evropská komise. A protože to není proforma podklad, tak má svoje pevná pravidla a obsahuje náležitosti dané EK jako mandatorní. A v případě NGA sítí se tou nezbytnou analýzou stal Národní plán rozvoje sítí nové generace, dále jen NPRSNG. A Komise za těch více nežli deset let dotací na východ moc dobře ví, že pravidla musí být vytesaná jednoznačně a nejlépe do kamene. A proto také vydala závazného průvodce pro čerpání dotací. Jmenuje se Průvodce předběžnými podmínkami pro čerpání dotací ze strukturálních fondů. A zásadní podmínkou je:

a) ochrana stávajících investic podnikatelů

b) podpora konkurenčního prostředí a rozvoj soutěže

c) nutné je zmapování penetrace NGA přípojkami, a určení bílých míst.

V podmínkách jsou i další ustanovení, ale jsou technického rázu. Pro další „průtok“ administrace takové obří částky bylo nutné stanovit například parametry NGA přípojky, která je hodná započítání do ochrany investic. Také bylo nutné stanovit penetraci v procentech, kolik takových NGA přípojek je v celkovém počtu adresních míst ve zkoumané ZSJ. K té první, zejména technické části, vznikla pracovní skupina při ČTÚ.

V jedné glose k dotacím, která vyšla nedávno na serveru Lupa, autor tvrdí, že většina podnikatelů není při jednáních zastoupená, protože u jednání nebyla, anebo není v žádné asociaci. Takhle to ale nefunguje. Podnikatele v ICT ze zákona zastupuje buďto Hospodářská komora ČR, anebo Svaz průmyslu a dopravy ČR. Například Komora má společenstva, a ta se podílejí na demokratické diskuzi k záležitostem sektoru. Mezi taková společenstva patří i Výbor nezávislého ICT průmyslu. Dále sektorové asociace pracují přímo, a to na základě respektu gesčních úřadů k nim, anebo podepsaných memorand o spolupráci. Výbor má podepsané Memorandum o spolupráci s MPO, a spolupracuje dlouhodobě s Českým telekomunikačním úřadem, a je považovaný za respektovaného partnera. Nově je podepsáno memorandum o spolupráci se Středočeským krajem. Spolupráce v regionech je dlouhodobým strategickým cílem VNICTP z.s. Členská základna se rychle rozšiřuje, a to především o regionální operátory. Zájmy v usnadnění výstavby, ve spektru a v rovných podmínkách jsou pro všechny operátory stejné. Výbor pracuje transparentně, činnost je rozdělená do pracovních skupin.

Přihlášku do VNICTP z.s. stáhnete zde:

Pracovní skupina při ČTÚ stanovila, že uznatelnou technologií z hlediska ochrany investic bude i technologie WiFi. Přípojky bezdrátových poskytovatelů tedy začaly barvit mapu pokrytí. To značně narušilo předpoklady některých návrhů ze státní správy, které předpokládaly masivní investice velkých investorů do oblastí, ve kterých dnes působí malí regionální operátoři. Díky dobré práci Výboru a také samozřejmě s podporou kolegů z ČTTK, výsledná mapa pokrytí z dat sebraných na jaře roku 2016 ukázala jako bílé oblasti skutečně místa, ve kterých žádné velké projekty komerčně do roku 2020 nevzniknou. Považuji to za dobrý důkaz smyslu práce asociací podnikatelů.

PS při ČTÚ také stanovila 50% všech přípojek v ZSJ typu NGA jako definici dostatečně pokrytého místa.

Po sběru dat ale došlo ke sporu. MPO data interpretovalo do všech adresných míst z databáze RUIAN. Nebralo ohled na skutečnost, že RUIAN ID mají přidělené i garáže, technické budovy, trafostanice a rekreační objekty. Měnilo se to region od regionu, podle místních zvyklostí. No a v předběžných podmínkách EU je jasně stanoveno, že dotace slouží k připojení budov, určených k bydlení.

Přes mnoho výzev k nápravě stavu ze strany platformy sektorových asociací při HK a SPČR pokračovali úředníci z ministerstva k další nutné součásti čerpání dotací, a to ve veřejné konzultaci k mapě pokrytí. Je ostatně zveřejněná na www.verejnakonzultace.cz. Komise v prosinci 2016 (sic!) potvrdila, že mapa pokrytí musí být očištěna od adresných míst bez trvalých adres. Zároveň bylo po dohodě na schůzce platformy MPO – regionální operátoři – velcí operátoři potvrzeno, že definitivní verzi mapy pokrytí ministerstvo kromě změn daných dopisem z Komise sníží kvórum pro barvení ZSJ na 40%, pokud je v ZSJ více typů infrastruktury. A v otázce telekomunikací se mezitím začal orientovat i ministr Jan Mládek, který před Vánoci 2016 nařídil odstranit parametr minimálního pokrytí jako zásadní riziko pro čerpání. Ale byl odvolán.  

Považte tu spotřebu času. Debata nad mapou pokrytí začala v roce 2013 sběrem dat z náhlého leknutí, které oznámil předseda ČTÚ na konferenci v Srní. Až v roce 2015 byly stanoveny podmínky sběru dat GSD, a až na jaře roku 2017 finišuje mapa pokrytí zatím poslední veřejnou konzultací. A zde nastala chvíle, ze které pramení nynější stížnost společnosti CETIN proti postupu českého státu při vyhlášení 1. výzvy kola dotačního programu. MPO kvůli politickým tenzím, které souviseli s odvoláním ministra Mládka, stanovilo termín vyhlášení dotačního programu na konec března 2017. Jenomže MPO nemohlo kvůli napjatému termínu smysluplně vypořádat veřejnou konzultaci nad novou verzí mapy. A casus belli stížnosti plyne z prostého faktu – operátoři od roku 2015 postavili desítky tisíc nových přípojek typu NGA, u kterých výstavbu nepředpokládali. Nejvíce jich postavil CETIN, tisíce například někteří členové Výboru, a připomínky v tomto smyslu zveřejnil i CERBEROS.

Ochrana soukromých investic je princip, který nesmí být za žádnou cenu prolomený. Toto si pánové v CETINu velmi dobře uvědomují. Vypracovali právní analýzu, ze které sestavili neprůstřelný text, a poslali jej za sebe do Komise. Právní analýzu laskavě poskytli ostatním účastníkům na trhu, a tak značně usnadnili přípravu dokumentu pro malé firmy. Jste podnikatel, máte přípojky v bílých oblastech a zamítnulo vám ochranu investic MPO? Zavolejte do CETINu. Nevěřili byste tomu? Já na začátku také ne.

V průběhu tvorby různých variant NPRSNG přicházeli a odcházeli různí lidé, s různými nápady a různými pokusy participovat na dotačním vemínku. Mnoho z nich nemělo reálný základ, ingerence Ministerstva vnitra třeba předpokládala vytvoření celonárodní infrastruktury spravované národním podnikem NAKIT. NPRSNG připravený lidmi z MV v různých variantách předpokládal dokonce čerpání dalších 10 miliard ročně až do roku 2025 z národního rozpočtu, a vybudování všeobjímající infrastruktury pronajímané státem, ale také za státem daných podmínek. MV také předložilo vlastní návrh Zákona o usnadnění výstavby. Dokument jsme ve Výboru překřtili na Zákon o ukončení výstavby soukromým sektorem. Obsahoval různé povinnosti pro podnikatele, a i za bagatelní porušení bylo možné uložit milionové pokuty.

Reakcí celého sektoru bylo semknutí. Je to zřejmě poprvé v historii, kdy konkurenti, kteří k sobě desetiletí nenašli cestu, intenzivně spolupracovali na zachování trhu v současné podobě. Platforma sektorových asociací při HK a SPČR navrhnula vlastní znění Zákona, který prošel legislativním procesem jako Zákon 194/2017.

  1. Kolo výzev pro podání projektu se prozatím nejeví jako úspěšný tah MPO. Díky manipulaci s bodovým systémem, kde v metodice hodnocení projektů MPO nahradilo Mládkovo zrušení minimálního pokrytí snížení přídělu bodů za územní rozlohu. Malé projekty, na několik ZSJ, ztratily šanci na úspěšné hodnocení. V kombinaci s investiční nejistotou – vždyť nebyla řádně vypořádaná veřejná konzultace a složitým systémem hodnocení projektu s příručkou, kterou si nevěřícně pročítají i lidé s tituly kandidát věd a žádají po MPO vysvětlení, toho či onoho. Do toho vstupuje prostý fakt vyplacení veřejné podpory až po ukončení a předání díla, včetně velkoobchodních povinností. Sám jsem posuzoval několik desítek investičních záměrů. Žádný neměl šanci pro svou malou velikost – ačkoliv to bylo za miliony. Ale to jsme jim přeci ve Výboru říkali! Dokonce jsme napsali vlastní NPRSNG, ve kterém je jednoznačně napsáno, jak čerpat a nepoškodit trh. Skončil v šuplíku…                                                                                                                                                                                                                     
  2. Kolo výzev MPO se sektorovými firmami již začíná konzultovat. Za VNICTP máme celou řadu doporučení, které možná umožní několika projektům vzniknout. Ale ten čas, ten už nahradit nelze. Promeškali jsme možnost rozvoje zdotací.

Osobně to považuji za novou příležitost. Sekce elektronických komunikací na MPO pracuje velmi dobře. Asociace postupně navrhují, ve stále ještě pokračujícím souladu malých a velkých firem, opatření k usnadnění výstavby, k liberalizaci spektra, k odstranění zbytečné administrativy. Výbor byl například nedávno hybnou silou ve skupine PPS Spektrum při ČTÚ, kde z debaty vyplynula shoda na snížení poplatků za využívání spektra. Pro „svoje“ regionální operátory, a ostatní členy VNICTP, jsme ušetřili částku blízkou desítkám milionům korun ročně. Ty mohou nyní nově investovat do rozvoje podle vlastního uvážení.

Autor je prezidentem Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s.

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet, Technologie.

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotace na vysokorychlostní internet. Proč vlastně první kolo dotací nedává smysl a co můžeme očekávat v dalším kole?

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci